February 15, 2017

學生打油詩

返學九個月,怨聲已不絕。
晨早六點九,趕住著衫走。
路口等小巴,車費又再加。
爬到校門口,仲有幾層樓。
返到班房內,竟然冇人在。
聽到人示愛,遲到又要再。
今日第一堂,學生已發狂。
漏帶一本書,九族都要誅。
空堂唱下歌,傾計都唔錯。
最後英文科,變晒做睡魔。
功課到你抄,一係就唔交。
打鐘各自飛,就咁又一day。
返學等放學,放學飲可樂。
返學為左乜?日日被糟質 。

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *