February 14, 2017

香港地道俗語

1.冇雷公咁遠:好遠既地方。
2.羅漢請觀音:多人集資請一個人食飯。
3.狗咬狗骨:同類相殘。
4.老貓燒鬚:有經驗既人都失手。
5.多隻香爐多隻鬼:多一個人黎分簿利益。
6.睇餸食飯:因應情況做事。
7.煲冇米粥:做啲無結果既事。
8.二打六:能力唔高既人。
9.蛇王:偷懶。
10.烚熟狗頭:笑到見牙唔見眼。
11.踩親條尾:觸怒人。
12.死蛇爛鱔:懶、咩都唔願做。
13.冇尾飛陀:一去無回頭。
14.唔洗問阿貴:唔問都知咩事。
15.死牛一邊頸:固執。
16.食穀種:無正常收入,靠積蓄為生。

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *